dinsdag 10 juli 2012

Het Lot


Lot of vrije wil

Als allerlei gebeurtenissen nauwkeurig te voorspellen zouden zijn, zouden ze ofwel vooraf bepaald moeten zijn, misschien door een natuurlijke, fatalistische kracht, of zouden ze, terwijl ze zich voordoen, door de bewuste wil van iets of iemand moeten worden beheerst. Dit is een tamelijk simplistische visie; ze zal echter volstaan om te onderzoeken wat het betekent als we geloven dat er mensen zijn (en zijn geweest) die in staat zijn toekomstige gebeurtenissen met zekerheid en nauwgezetheid te voorspellen.

Het lot

Het is mogelijk dat eenvoudige, natuurlijke processen zonder meer voorspelbaar zijn. Verhit water bij de normale luchtdruk die in je keuken heerst en het zal gaan koken. Draai het contactsleuteltje van je auto om en stroom uit de accu zorgt voor een vonk die de brandstof tot ontbranding brengt. Deze processen zijn een logische reeks gebeurtenissen, die elk het volgend effect veroorzaken. Ze zouden beschreven kunnen worden als gebeurtenissen die voorbestemd en dus volkomen voorspelbaar zijn.

Wat geloof jij?

Hier volgen vier opvattingen over de manier waarop het Universum en alles erin, inclusief wijzelf, functioneert. In welke opvatting geloof jij, of heb je een ander idee? Is het ook mogelijk dat de opvattingen alle vier tegelijk gelden? Misschien gebeuren veel dingen toevallig, terwijl andere voorbestemd zijn en weer andere het resultaat zijn van wilskracht. Wellicht wil je over deze gedachten nadenken om erachter te komen wat je eigen opvatting is.

Lot

Gebeurtenissen kunnen vooraf bepaald zijn volgens één of ander groots plan of patroon. De kracht die gebeurtenissen vooraf heeft vastgesteld kan de natuur, God of een andere Kosmische ontwerper zijn, of kan voortvloeien uit een bepaalde handeling in een vroegere tijd of incarnatie.

Vrije wil

Alles wat gebeurt kan door keuze worden bepaald. Mensen, dieren, planten en alle anorganische substanties kunnen kiezen voor hun volgende handeling, die onbegrensd kan zijn of een keuze kan zijn binnen bepaalde grenzen overeenkomstig de aard van degene die kiest.

Toeval

Dingen gebeuren willekeurig wanneer er voor elke mogelijkheid evenveel kansen zijn. Misschien kan het lot, de vrije wil of iets anders tussenbeide komen en het evenwicht verstoren.

Doel

Alles in het Universum functioneert in overeenstemming met zijn eigen belang, waaronder het eigen voortbestaan. Het doel kan ook de bevrediging omvatten van een instinct van Kosmische luiheid, d.w.z. zo economisch mogelijk handelen en niet meer doen dan noodzakelijk is.

Vrije wilVeel mensen vinden de gedachte dat alles voorbestemd is onaanvaardbaar. De meeste van ons denken graag dat ze keus hebben en dat ze hun eigen keuzen vrij kunnen creëren. Als we aanvaarden dat we willens en wetens kunnen handelen, dan lijkt het minder waarschijnlijk dat onze handelingen te voorspellen zouden zijn, tenzij de ogenschijnlijk vrije keuze die we maakten ook voorbestemd was. Dat is een moeilijk vraagstuk om bij stil te staan: ook al maken we een keuze uit vrije wil, lag het al vooraf vast dat we die keuze zouden maken? Sommige religies zeggen dat we, wat we ook doen, ons karma volbrengen, het pad dat we moeten bewandelen om tot volmaakte vervulling te komen.

Toeval

Naast lot of vrije wil heeft het leven nog een aspect, dat toeval wordt genoemd. Sneeuwvlokken komen willekeurig op de grond terecht, waarbij ze alles met een tamelijk gelijkmatige laag sneeuw bedekken; dit toevallige neerkomen krijgt richting wanneer het waait en de sneeuw in één richting begint te stuiven.

Dingen die toevallig gebeuren maken doorgaans deel uit van een algemeen plan waarin evenwicht in stand wordt gehouden. Als je bijvoorbeeld een munt werpt, kan die op twee manieren landen: kop of munt. Als de munt vaak genoeg wordt geworpen, zal hij, op basis van toeval, 50 keer met de kop boven en 50 keer met de muntzijde boven landen. Als de munt 100 keer wordt geworpen, zouden 50 van je kop-of-munt-keuzen dus toevallig goed kunnen zijn. Natuurlijk zal dit niet bij elke 100 pogingen die je doet gebeuren; nu eens zal het aantal correcte keuzen lager, dan weer hoger zijn dan 50, maar gemiddeld zult je 50 keer goed zitten. Alleen als je gemiddelde score gedurende minstens 100 pogingen hoger is dan 60, zouden er andere factoren aan het werk kunnen zijn, hoewel zelfs een buitengewoon hoog gemiddelde nog altijd een kwestie van toeval zou kunnen zijn. De kansen dat het geen toeval is zijn echter zeer groot.

De mens is begiftigd met een vrije wil. Een vrije wil om in vrijheid keuzes te maken die men graag wil. De keuze om eigenlijk links te willen maar toch rechts te gaan. De keuze om eigenlijk te moeten gaan, maar besluiten thuis te blijven. Een vrije wil die hoogstwaarschijnlijk een continue veranderende stroom teweegbrengt met elke beslissing die men maakt.

Men gaat ervan uit dat de gebeurtenissen in een mensenleven aardig vast staan. Simpelweg om de reden dat elke mens tijdens weer een rondje aarde die gebeurtenissen in zijn leven afdraait waar men voor heeft gekozen. Gedeeltelijk natuurlijk. Bepaalde zaken staan vast en andere zijn aan de willekeur van de beslissingen die men neemt onderhevig.

Voorbeeld:

Er staat een vliegtuig ter vertrek, een x aantal passagiers aan boord, twee personen hebben hun reis moeten annuleren. Twee nog open plaatsen die graag gevuld worden door mensen die zo nog last minute op hun weg kunnen. Dit zelfde vliegtuig verongelukt en alle mensen behalve één jongetje komen met dit ongeluk te overlijden. De twee personen die hebben geannuleerd gaan over en over en over de details na wat er nu eigenlijk toe leidde dat zij annuleerden, waarom waren zij niet in dat vliegtuig terwijl de tickets er wel al voor waren. Waarom overleeft slechts dat ene jongetje die ramp?

Vragen waar niemand een ander antwoord op kan krijgen als: 'het was blijkbaar hun tijd nog niet.' Jazeker dat kan, maar wie bepaald dat? Is dat de willekeur van God? Is het God die daar boven aan de touwtjes trekt?

Nee, natuurlijk niet. God speelt niet met dobbelstenen. God is ook geen opperpresident, God is Licht. Waarom de ene wel de dans ontspringt en een ander de dans had kunnen ontspringen maar net juist gebruik moesten maken van die last minute. Je denkt erover na en je komt dan ook al snel bij dus kan ik maar beter uitkijken bij elke stap die ik maak en elke beslissing. Dat is echter de bedoeling niet. We kunnen ons er het hoofd over breken maar dat is zinloos. Just go with the flow, luister naar je intuïtie. Het is en blijft een feit dat sommige mensen maar een korte levensduur op aarde zijn en andere wel 100 jaar. Wie dat bepaald is een geen goede vraag, dan eerder wat bepaald dat?

Alles heeft effect op alles. Iedereen heeft effect op iedereen. Een klein voorbeeld. Gewoon een landarbeider, besproeit zijn gewassen door een inschattingsfout met een verkeerd zeer verdelgend gif, dit gif wordt door de planten opgenomen, van deze planten leven vogels deze vogels worden gegeten door mensen, en zo worden mensen uiteindelijk ziek om een onbekende reden. Vraag je af waarom? Dit was slechts een voorbeeld. Zo worden er overal ter wereld en in de dimensies er rond om stromen in werking gezet die ergens een uitwerking hebben, prettig of onprettig. Dat is zo enorm en zo uitgebreid, daar kan je jezelf maar beter niets bij afvragen je komt daar niet uit je zakt enkel maar verder af in een soort niemandsland. In het gebied tussen gissen is ver missen en de daadwerkelijke realiteit.

Je weet het namelijk maar nooit dat je door in plaats van links rechts gaat het leven van een ander mens in gevaar brengt of juist ongemerkt red. Alles lijkt aan willekeur onderhevig maar niets is minder waar.